Regulamin

Regulamin

1. Preambuła

Niniejszy regulamin stosuje się do rejestracji i użytkowania serwisu internetowego www.asystems.as (również wszystkich domen www.asystems.co.uk), a także wszystkich jego poddomen (dalej zwanych „Stroną internetową”). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przeczytał, zrozumiał i wyraził zgodę na objęcie tymi warunki oraz na przestrzeganie wszystkich mających zastosowanie przepisów prawa. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie korzystaj z tej Strony internetowej.
Niniejsza Strona internetowa może zawierać inne powiadomienia o prawach własności i informacje o prawach autorskich, których zasady i warunki muszą być przestrzegane i stosowane. Informacje na tej Stronie internetowej mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne.
Informacje zawarte na tej Stronie internetowe mogą być zmieniane lub aktualizowane bez powiadomienia. Assessment Systems International (zwany dalej „ASI”) może również dokonywać ulepszeń i/lub zmian produktów, programów i usług opisanych w niniejszej informacji w każdym momencie bez powiadomienia. ASI nie ponosi odpowiedzialności za dokładność informacji podanych na Stronie internetowej, a użytkownik korzysta z takich informacji na własne ryzyko.

2. Prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia Regulaminu

ASI i wszystkie firmy należące do grupy spółek zastrzegają sobie prawo do zmiany, modyfikowania, dodawania lub usuwania części niniejszego Regulaminu w każdej chwili, bez uprzedniego powiadomienia. Prosimy o okresowe sprawdzanie Regulaminu pod kątem zmian. Dalsze korzystanie ze Strony internetowej przez użytkownika oznacza akceptację takich zmian lub usunięć.

3. Prawa autorskie i wykorzystanie zawartości witryny

Niniejsza Strona internetowa i wszystkie informacje, które zawiera, lub może w przyszłości zawierać, włączając, lecz nie wyłącznie, artykuły, memoranda, biuletyny, raporty, notatki prasowe, opinie, tekst, katalogi, przewodniki, fotografie, ilustracje, znaki towarowe, nazwy handlowe, znaki usług i logotypy (dalej zwane „Zawartością”), są własnością ASI i są chronione przed nieautoryzowanym kopiowaniem i rozpowszechnianiem prawami autorskmi, patentami lub innymi prawami własności intelektualnej.

4. Linki

ASI umożliwia i zachęca do linkowania do Zawartości Strony internetowej. Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia zgody na dowolny z linków w dowolnym momencie. ASI nie składa jakichkolwiek oświadczeń dotyczących jakiejkolwiek innej witryny internetowej, do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem niniejszej Strony internetowej. Linki do stron nie należących do ASI nie oznaczają, że ASI rekomenduje czy przyjmuje jakąkolwiek odpowiedzialność za zawartość lub użytkowanie takich stron.

5. Prywatność

ASI nie ujawni Państwa nazwiska ani w inny sposób nie upubliczni faktu, że złożyliście Państwo materiały lub inne informacje, chyba że:
a) ASI uzyska Państwa zgodę na używanie Państwa nazwiska; lub
b) ASI uprzednio poinformuje Państwa, że materiały lub inne informacje, które przesłaliście Państwo do określonej części niniejszej Strony internetowej, zostaną opublikowane lub w inny sposób użyte z podaniem Państwa nazwiska; lub
c) ASI zostanie do tego zobowiązane przez prawo. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz pełną Politykę Prywatności Assessment Systems International.

6. Kwalifikacje subskrybenta

Podczas rejestracji lub zgłoszenia się do biuletynu ASI lub w jakichkolwiek formularzach kontaktowych jesteście Państwo zobowiązani podać dokładne, kompletne i aktualne informacje rejestracyjne, zgadzacie się Państwo także przekazać ASI wszelkie aktualizacje tych informacji niezwłocznie po wystąpieniu takich zmian. Indywidualne subskrypcje Strony internetowej są dostępne tylko dla osób, które mają ukończone 18 lat. Państwa prawo do korzystania ze Strony internetowej jest osobiste i nie może być przekazywane osobom trzecim.

7. Odpowiedzi na wnioski online

Co jakiś czas ASI może oferować dostarczenie informacji lub materiałów zainteresowanym osobom za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób. ASI zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, odrzucić wszelkie wnioski dotyczące takich informacji lub materiałów, lub do zaprzestania dostarczania takich informacji lub materiałów jakiejkolwiek osobie, z jakiegokolwiek powodu.

8. Zastrzeżenia dotyczące gwarancji

Wszelkie informacje na niniejszej Stronie internetowej są zamieszczane przez ASI w oparciu o dowolną podstawę, a ich wykorzystanie stanowi własne ryzyko użytkownika. Strona internetowa może stać się dla Państwa niedostępna w wyniku konserwacji, nieprawidłowego działania sprzętu komputerowego lub oprogramowania, lub z innych przyczyn, i może spowodować szkody dla Państwa systemów lub działalności. ASI nie składa żadnego rodzaju oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych lub dorozumianych, a także w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności, bezpośredniej lub pośredniej, a użytkownik nie złoży żadnych roszczeń wobec ASI za szkody spowodowane przez lub w związku z korzystaniem z niniejszej Strony internetowej lub innych stron internetowych powiązanych z tą stroną, w tym, bez ograniczeń, za wszelkie utracone zyski, utracone dane, przerwy w pracy lub utratę programów lub innych danych w systemie obsługi informacji lub w inny sposób. Wreszcie, ASI nie udziela żadnych gwarancji dotyczących dokładności, wiarygodności, jakości lub dostępności jakichkolwiek produktów lub usług udostępnianych lub omawianych na tej Stronie internetowej, a żadne informacje uzyskane z niniejszej Strony internetowej dotyczące produktów i usług firmy ASI nie powodują powstania takiej gwarancji.

Share This