Hogan SELECT

Hogan SELECT

„Podejmuj świadome decyzje o zatrudnieniu.”

Jedną z najbardziej trafnych i efektywnych kosztowo strategii identyfikacji właściwych kandydatów do pracy jest poddawanie osób zatrudnianych badaniom psychologicznym. Stosując Raporty Hogana (HoganReports) w procesie selekcji pracowników można uzyskać informacje dotyczące stylów zachowań w pracy, kluczowych dla osiągania efektywności zawodowej na  określonym stanowisku w danej organizacji.

Ocena Talentów: Używając Raportów Hogana (HoganReports) podczas procesu selekcji pracowników, można uzyskać wiedzę dotyczącą stylów zachowań w pracy, które są kluczowe dla osiągania pozytywnych wyników na określonym stanowisku w danej organizacji. Na bazie Raportów opracowujemy program oceny, który wzmocni Klienta w podejmowaniu właściwych decyzji dotyczących zatrudnienia oraz zapewni pulę pracowników o wysokim potencjale w celu zapewnienia silnego przywództwa i planowanie sukcesji.

Wyniki dostępne natychmiast: Wyniki HoganReports są dostarczane w ciągu kilku sekund, dzięki czemu natychmiastowo uzyskujesz informacje o mocnych i słabych stronach kandydata, jego predyspozycjach  i ograniczeniach w osiąganiu sukcesu, a także wykaz postaw i wartości ważnych dla tej osoby.

Logiczny Proces Wywiadów: Narzędzie HoganSelect oferuje wiele wariantów raportów, zgodnych z Twoimi potrzebami. Na bazie wyników z Raportów możemy zaoferować dynamiczny proces rekrutacji i sporządzić listę pytań na wywiad dopasowanych do profilu każdego kandydata.

Rekomendacja Zatrudnienia: Błędne decyzje rekrutacyjne zazwyczaj podnoszą koszty organizacji nawet o 150% rocznego wynagrodzenia pracownika. Koszty te są jeszcze wyższe w przypadku kluczowych stanowisk menedżerskich. Korzystanie z HoganReports daje trafność wyboru prowadzącą do zatrudniania najlepszych pracowników.

Prawne i naukowe uzasadnienie: Nasze rozwiązania selekcji pracowników są realizowane zgodnie z należytymi wytycznymi prawnymi i technicznymi i nie przynoszą negatywnych skutków dla osób badanych. Raporty HoganReports są walidowane poprzez rygorystyczne badania kryterialne.

Raport Hogan SELECT

Advantage (Korzyści)

Raport Advantage to niestandardowe rozwiązanie rekrutacyjne możliwe do natychmiastowego zastosowania. Ocena może zająć zaledwie 5 minut, a jej rezultaty widoczne będą w formie graficznej tworząc profil zawodowy kandydata.

Express (Raport Expresowy)

Raport Express opiera się na siedmiu skalach zawodowych, które warunkują odnoszenie sukcesów w następujących kategoriach:  Menadżerowie i Kierownicy, Profesjonaliści, Technicy i Specjaliści, Procesy operacyjne i Handel, Sprzedaż i Wsparcie Klienta, Administracja i Urzędy, Serwis i Wsparcie. Ten nietuzinkowy raport oferuje natychmiastowe rekomendacje oparte na wynikach oceny kandydatów. Raport pogrupuje kandydatów na wysoko, umiarkowanie oraz nisko pasujących na dane stanowisko. Ponadto, raport służy identyfikacji silnych oraz problematycznych stron osobowości kandydata. Na podstawie raportu można przygotować profesjonalne pytania na rozmowę z konkretnym kandydatem.

Basis (Podstawa)

Raport Basis, to połączenie oceny psychologicznej z wywiadem behawioralnym w celu ewaluacji potencjału kandydata. Ten bardzo kompleksowy raport dostarcza głębokiej wiedzy odnośnie dopasowania kandydata do danej pracy, organizacji, czy środowiska. W raporcie znajdują się rekomendacje dotyczące zatrudnienia, przewodnik do wywiadu behawioralnego oraz wytyczne w obszarze właściwego procesu rekrutacji. Posiadając taki raport, otrzymasz wszystkie informacje potrzebne do dokonania świadomej decyzji o zatrudnieniu.

Fit (Dopasowanie)

Raport Fit, to graficzny obraz  skal zawodowych, pokazujący wyniki kandydata i rekomendacje odnośnie zatrudnienia. Najczęściej proponowany jest w przypadku masowych rekrutacji lub jako element w szerszym programie rekrutacyjnym. Raport ten można łatwo dostosować do potrzeb zatrudnieniowych na wielu stanowiskach.

Share This