Odkrywanie przyszłych talentów w branży IT

Assessment Systems podjęło współpracę z jedną z wiodących i prestiżowych firm z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych w celu zaprojektowania i wdrożenia programu rozwoju przyszłych talentów. Nasz klient przeprowadzał już programy rozwoju talentów w przeszłości, ale tym razem potrzebował podejścia, które odpowiadałoby nowym celom strategicznym na miarę przyszłości.

Cele programu talentów

Projekt poświęcony był rozwojowi przyszłych liderów, którzy będą sprawnie realizować strategię organizacji w ciągle zmieniających się warunkach panujących na rynku. Celem drugorzędnym było wzmocnienie współpracy horyzontalnej w ramach całej grupy firm w celu wyeliminowania podziałów i zwiększenia spójności pomiędzy działami.

  1. Odkrycie najlepszych kandydatów do realizowania nowej strategii firmy
  2. Rozwijanie zdolności przywódczych wybranych talentów, w celu identyfikacji i prowadzenia najważniejszych, strategicznych projektów
  3. Wzmocnienie integralności i wizji w całej grupie firm

Rozwiązanie

Assessment Systems stworzyło metodologię z udziałem kluczowych partnerów w celu zaprojektowania ścieżki rozwoju przywództwa dla największych talentów. Istotą projektu było znalezienie najlepszej kombinacji metod oceny i rozwoju, aby spełnić wysokie oczekiwania klienta.

Projekt przyszłych talentów składał się z następujących elementów:

  1. Struktura pożądanych umiejętności
  2. Ocena kompetencji w dwóch wymiarach
  3. Mobilizacja talentów na drodze ich rozwoju
  4. Przyspieszenie tempa ich rozwoju i umiejętności

W pierwszej fazie nasi konsultanci w ścisłej współpracy z działem HR opracowali model kompetencyjny w oparciu o wartości korporacyjne klienta oraz profile zawodowe dla stanowisk menedżerskich. Architektura modelu została oparta na modelu lidera typu agile, ponieważ podejście agile dla wschodzących liderów było jednym z kluczowych priorytetów programu talentowego. Ostateczny model kompetencyjny służący ocenie talentów został opracowany na podstawie grupy fokusowej składającej się z liderów jednostek biznesowych i członków zespołu HR.

Przed fazą oceny nasi konsultanci zmapowali spersonalizowane kompetencje według skal Hogana. Badanie Hogana to wartościowe i sprawdzone narzędzie do oceny przyszłego potencjału i dopasowania pracowników. Liderzy i menedżerowie, w tym Dyrektorzy Oddziałów, zidentyfikowali swoich bezpośrednich następców, którzy wezmą udział w programie talentów i będą tworzyć przyszłość organizacji. Zidentyfikowano 75 kandydatów, którzy przeszli do fazy oceny.

 

Kandydaci byli oceniani według dwuwymiarowego modelu, który skupiał się na:

1. Ich twardych umiejętności i osiągnięć
2. Ich wyników kompetencyjnych i motywacji

W ramach oceny uczestnicy wypełniali formularze dotyczące doświadczenia, pisali eseje motywacyjne oraz wypełniali kwestionariusze Hogana. Na podstawie wyników ocen wyłoniono 25 największych talentów, którzy rozpoczną swoją podróż w kierunku rozwoju przywództwa. Decydującym kryterium było najlepsze dopasowanie do zdefiniowanego wcześniej modelu kompetencyjnego. Kryterium drugorzędnym był wybór kandydatów z każdego działu do fazy rozwoju. Kryterium to było istotne z punktu widzenia realizacji celu, jakim jest eliminacja wewnętrznych podziałów, gdyż w przyszłości talenty te będą pracować razem nad strategicznymi projektami.

Każdy kandydat otrzymał indywidualną sesję informacji zwrotnej, dzięki której poznał swoje obszary rozwojowe i nabrał samoświadomości. 25 najlepszych kandydatów otrzymało pogłębioną sesję rozwojową i wizję swojej przyszłej roli w firmie, odkryło swoje mocne strony i uzyskało wgląd w wykorzystanie swojego potencjału. Etap ten pomógł talentom uaktywnić się i przygotować do rozwoju w nowej roli.

Pierwszych 25 talentów rozpoczęło swój rozwój od serii szkoleń skupiających się na wizji strategicznej, wyznaczaniu celów i zadań oraz opracowywaniu strategii, aby następnie wykorzystać tę wiedzę w swoich działaniach.

Wyniki

Nowo dostosowany model kompetencji pozwolił odkryć zdolności, których nasz klient potrzebował, aby aktywnie poprowadzić organizację ku przyszłości. Program talentów zwiększył samoświadomość wszystkich kandydatów i rzucił światło na ich mocne strony i obszary rozwoju.

Po pierwszej serii szkoleń, 25 największych talentów zidentyfikowało indywidualnie 45 obszarów, które mogą napędzać firmę w ciągu najbliższych 3-6 lat. Podczas warsztatów strategicznych, wspólnie przedyskutowali i uzgodnili wybór 4 kluczowych obszarów. Fakt, że przyszłe talenty z poszczególnych działów wspólnie zdefiniowały kluczowe obszary, będzie sprzyjać organizacji w eliminowaniu podziałów i umożliwi bliższą współpracę pomiędzy poszczególnymi działami.

The top talents will take part in the implementation of these strategic objectives, which will support the company to bring talents to value and boost their engagement towards the organization.

If you would like to have a similar Talent Program implemented at your organization, don’t hesitate to contact us and we will find the best solution tailored to your needs! 

Odkryj

naszą unikalną metodologię
programów wspierających talenty!

Subscribe to our mailing list

* indicates required


GDPR consent

Privacy Policy


Share This